بازدید معاونت محترم سیاسی فرماندار نیشابور از نمایشگاه مرکز سرولایت
1397/11/15 تعداد بازدید: 35
print
بازدید معاونت محترم سیاسی فرماندار نیشابور از نمایشگاه مرکز سرولایت

حقیقی معاون سیاسی فرماندار نیشابور به همراه هیئت همراه از نمایشگاه دستاوردهای مرکز سرولایت بازدید بعمل آورد.