فعالیت های هفته گرامی داشت روز معلم و کار و کارگر
1398/02/15 تعداد بازدید: 137
print
فعالیت های هفته گرامی داشت روز معلم و کار و کارگر

در هفته ی گرامی داشت کار وکارگر و مقام ارجمند معلم از نیرو های خدوم خدمات و مربیان گرامی و محترم قدر دانی شد