برگزاری اولین ورزش صبحگاهی در سال1398
1398/01/18 تعداد بازدید: 216
print
برگزاری اولین ورزش صبحگاهی در سال1398

در راستای سلامت همکاران طبق قرار سال گذشته که روز های فرد ورزش صبگاهی برگزار می شد.اولین جلسه ی ورزش صبگاهی با حضور همکاران اجرا شد.