طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار
1396/11/05

طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار

طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار با رویکرد ایجاد بسترهای لازم اشتغال مولد، با استفاده از ظرفیتهای بخش غیر دولتی در توسعه آموزشهای مهارتی.
ادامه خبر
.
1396/06/21

.

ادامه خبر