برگزاری جلسه ی روسای مراکز خراسان رضوی باحضور معاونت محترم آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای در سبزوار
1396/11/18

برگزاری جلسه ی روسای مراکز خراسان رضوی باحضور معاونت محترم آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای در سبزوار

برگزاری جلسه ی روسای مراکز خراسان رضوی باحضور معاونت محترم آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای در سبزوار
ادامه خبر
برگزاری جلسه ی روسای مراکز خراسان رضوی باحضور معاونت محترم آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای در سبزوار
1396/11/18

برگزاری جلسه ی روسای مراکز خراسان رضوی باحضور معاونت محترم آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای در سبزوار

برگزاری جلسه ی روسای مراکز خراسان رضوی باحضور معاونت محترم آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای در سبزوار
ادامه خبر
سال اقتصاد مقاومتی تولید واشتغال گرامی باد
1396/05/01

سال اقتصاد مقاومتی تولید واشتغال گرامی باد

اموزشهای فنی وحرفه ای باید توسعه یابد مقام معظم رهبری
ادامه خبر
بازدید دانش آموزان ازکارگاههای اموزشی مرکز سبزوار