پذیرش کارآموز
1398/01/17

پذیرش کارآموز

جهت اطلاع از حرفه های آموزشی به ادامه خبر مراجعه نمائید.
ادامه خبر
طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار
1396/11/05

طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار

طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار با رویکرد ایجاد بسترهای لازم اشتغال مولد، با استفاده از ظرفیتهای بخش غیر دولتی در توسعه آموزشهای مهارتی.
ادامه خبر