• مقام معظم رهبری : 5/4/95 : اگر در سوریه نجنگیم ... کسی که اینجا میرود در عراق یا در سوریه به عنوان دفاع از حریم اهل بیت در مقابل این تکفیری ها می ایستد ، در واقع دارد از شهرهای خودش دفاع می کند.
 
متون متحرک
  • مقام معظم رهبری : 5/4/95 : اگر در سوریه نجنگیم ... کسی که اینجا میرود در عراق یا در سوریه به عنوان دفاع از حریم اهل بیت در مقابل این تکفیری ها می ایستد ، در واقع دارد از شهرهای خودش دفاع می کند.

 دسته 1 دسته 1

دسته1
دسته 2