• رئیس اداره سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای

  آقای مهندس طالبیان شریف

  • کارشناس مسئول سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای

   خانم مهندس محمدرضایی

   • کارشناسان سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای

    آقایان: مجید بهادری کمیجانی - جواد مجیدنیا - هادی باقری و خانم گل زاده

  • واحد بانک سؤال

   مسئول: سرکار خانم نساحت

  • واحد صدور گواهینامه

   مسئول: آقای محمدرضا دوستی

   • کارشناسان صدور گواهینامه

    خانم ها: رزازان و حیدری