1395/08/24 تعداد بازدید: 2058
print

 کارشناس آموزش روستایی و عشایری:  آقای کاظم رفسنجانی تلفن مستقیم : 05137286006   داخلی 

 شرح وظایف:

 • مطالعه ،بررسی و اجرای  کلیه بخشنامه ها و آیین نامه های مربوط به آموزشهای روستایی
 • برنامه ریزی آموزشی بر اساس نیاز سنجی در مراکز روستایی با توجه به تعهد ، عملکرد و تعداد مربیان
 • بررسی تحقیق و نظارت بر آموزش در تیم های روستایی جهت تطبیق آموزش با استانداردها و جزوات آموزشی و نیازسنجی
 • جمع آوری آمار و اطلاعات و عملکردآموزشی تیم های  روستایی جهت ارائه به مقام مافوق و رویت و امضای آن
 • ارسال استاندارد آموزشی ، کتب و جزوات به مراکز روستایی
 • بازدید و کنترل از مراکز  روستایی جهت اجرایی صحیح سیاستهای آموزشی سازمان
 • تشکیل کلاسها و کارگاههای آموزشی در مراکز تیم های سیار روستایی با هماهنگی رئیس مرکز

 

  کارشناس پژوهش و برنامه ریزی : آقای مجید بهادری کمیجانی  تلفن مستقیم : 05137286006    داخلی 

شرح وظایف :

 • برقراری ارتباط مستمر و تبادل نظر با مدیریت پژوهش به منظور دستیابی به آخرین تحولات آموزشی تحقیقاتی .
 • بررسی نیازهای آموزشی با مراجعه به واحدهای صنعتی حوزه فعالیت .
 • مطالعه و بررسی آمار کارآموزان مراکز و مقایسه آن  با برنامه های پیش بینی شده وو گردآوری نتایج تجربی آموزش و نحوه تدریس آنها برای استفاده در واحدهای ذیربط .
 •  ارزیابی آموزشهای فنی و حرفه ای  از نظر کیفی با در نظرگرفتن استانداردهای مهارت و آموزشی .

  کارشناس آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی : خانم واحدی  تلفن مستقیم : 05137286014    داخلی 

شرح وظایف :

 • انجام امور مربوط به شیوه نامه بهبود مدیریت و خدمات آموزشی
 • جمع بندی قراردادها و تفاهم نامه های مخلف اداره کل  و مراکز با دستگاههای اجرایی و دانشگاهها
 • انجام کلیه امور  مربوط به آموزشهای مهارتی در زندانها و پادگانها و آسیب های اجتماعی
 • انجام مشاوره و راهنمایی آموزشی مرکز  شماره 1 برادران بجنورد

  کارشناس آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی :  آقای رضا رمضانی مقدم  تلفن : 05137286006    داخلی 

شرح وظایف:

 •  تهیه جزوات آموزشی با توجه به استانداردهای هر رشته و یافته های جدید در رشته مربوطه .
 •  تهیه گزارش از کلیه فعالیتهای انجام شده و ارائه آن به مقام مافوق .
 •  نظارت و کنترل نحوه اجرای شیوه نامه بهبود مدیریت فرآیند آموزش در مراکز
 • کنترل نحوه انعقاد قرارداد  و بررسی گزارش عملکرد حق التدریس مربیان غیررسمی
 •  مطالعه مستمر در زمینه روشهای نوین آموزشی و تنظیم طرح های لازم جهت استاندارد نمودن سطح مهارت .

  کارشناس آموزش در صنایع :  آقای قلی زاده  تلفن مستقیم :                        فکس : 

شرح وظایف:

 •  بازدید از صنایع و واحدهای صنعتی بمنظور ایجاد هماهنگی در شناسایی و استفاده از افراد متخصص در رشته های مختلف .
 • تشکیل جلسات مستمر با مسئولین آموزش کارخانجات مجمع امور صنفی اتحادیه ها و سندیکاها و بررسی پیشرفت آموزشهای ضمن کار در تولید .
 • نیاز سنجی ، برنامه ریزی و برگزاری دوره آموزشی  جهت کارخانجات  و ایجاد کمیته های فنی با همکاری مسئولین آموزش کارخانجات
 • بررسی پیشنهاد مدیران صنایع و مجامع امور صنفی در ارتباط با امور آموزش فنی و حرفه ای کارگران و اصناف  و ارائه نظریه رئیس اداره مربوطه به منظور رفع نیاز آموزشی آنان
 •  برنامه ریزی و تدوین برنامه های آموزشی جهت ایجاد خلاقیت و نوآوری و توانایی تجزیه و تحلیل اطلاعات به منظور احصاء تغییرات  صنایع