• محمد کرامتی نسب

    رئیس اداره آموزش، پژوهش و برنامه ریزی

    • کاظم رفسنجانی

      کارشناس آموزش های روستایی و عشایری

    • رضا رمضانی مقدم

      کارشناس آموزش آسیب دیدگان اجتماعی

    • مجید بهادری کمیجانی

      کارشناس پژوهش

    • ندا رزازان

      کارشناس مشاوره و هدایت شغلی

    • مریم واحدی

      کارشناس آموزش

    • زهرا عمرانی

      کارشناس آموزش