کارآموزان با داشتن این گواهینامه می توانند در صنایع و کارخانجات جذب شوند و همچنین با ارائه آن به سازمان آموزش و پرورش می توانند دیپلم متناسب با رشته مهارتی خود را کسب نمایند و به منظور ادامه تحصیل در کنکور دانشگاههای ثبت نام کنند .