این اداره از ادارات زیرمجموعه معاونت آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل می باشدو برنامه ریزی و هدایت آموزشهای مهارتی ، مدیریت پروتال جامع آموزشی سازمان در سطح استان ، مدیریت اجرای آموزش در بخشهای مختلف شامل مراکز ثابت و شعب شهری ، آموزش در زندان ، آموزش در پادگان ، آموزش در دانشگاه ، آموزش در روستا ، مشاوره و هدایت آموزشی و رهگیری اشتغال مهارت آموختگان ، فعالیتهای پژوهشی شامل استاندارد نویسی و . . . ، با آموزی مربیان در مرکز تربیت مربی و پزوهشهای حرفه ای ، واگذاری مدیریت کارگاههای آموزشی ، انعقاد تفاهم نامه با سازمانها و نهادهای دیگر  و . . .در بخش دولتی را بر عهده دارد .

  رئیس اداره  آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی : آقای محمد کرامتی نسب  تلفن مستقیم : 05137287005  داخلی

شرح وظایف :

  •  تقسیم کار بین کارشناسان ونظارت برحسن اجرای امور درتهیه و تنظیم برنامه های آموزشی مراکز  استان بر مبنای برنامه ها و استانداردهای آموزش .
  • نظارت بر تشکیل کمیته های تخصصی بمنظور تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی .
  • نظارت بر تهیه و تدوین برنامه های آموزشی مراکز و بررسی عملکرد و تشخیص نارسائیها و ارائه طرح .
  •  تهیه و تنظیم برنامه های مربوط به رشته های مختلف آموزش فنی و حرفه ای و نظارت و ارزیابی بر نحوه اجرا .