1395/05/12 تعداد بازدید: 4055
print
معرفی اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد استان

بسم الله الرحمن الرحیم

تحولات مداوم تکنولوژی و نیاز روز افزون بازار کار به نیروی کار ماهر و مجرب در سال های اخیر از یک سو و ضرورت سرعت بخشیدن به گسترش خدمات آموزشی با رویکرد مشارکت بیشتر بخش غیردولتی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای را با تقاضاهای جدید و متنوعی روبرو ساخت و سبب گردید تا این سازمان ضمن ارتقاء و به روز رسانی آموزش های بخش دولتی از توان و ظرفیت های بخش غیردولتی نیز بهره جوید. از اینرو به استناد ماده 111 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، نخستین بار آئین نامه نحوه‌ی تشکیل و اداره آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای بنا به پیشنهاد شماره 53843 مورخ 1365/5/7 وزارت کار و امور اجتماعی وقت در جلسه مورخ 1365/7/2 هیات محترم وزیران مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. این امر به بخش خصوصی مایل به حضور در عرصه ارائه آموزش های فنی و حرفه ای اجازه داده است که با دریافت مجوز تاسیس از ادارات کل استانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نسبت به راه اندازی آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد اقدام و بر اساس ضوابط ابلاغی از سوی دفتر موسسات کارآموزی آزاد و مشارکت های مردمی سازمان و با در نظر گرفتن برنامه های مصوب نسبت به ارائه خدمات آموزشی اقدام نمایند.

در راستای اجرایی نمودن بندهای ماده 21 قانون برنامه پنجم توسعه خاصه بند الف ( استمرار نظام کارآموزی و کارورزی در آموزش های رسمی متوسطه و عالی، غیررسمی فنی و حرفه ای و علمی و کاربردی ) سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نسبت به تدوین "سند راهبردی مهارت و فناوری" مشتمل بر 8 راهبرد،27 سیاست و بیش از 250 برنامه اقدام نموده است، که در دستور کار دفاتر ستادی ذیربط قرار گرفته است. یکی از برنامه های در دست اقدام مرتبط با حوزه موسسات کارآموزی آزاد اشاعه آموزش های مهارتی از طریق حضور بخش غیر دولتی در کشورهای مختلف است که از جمله اقدامات انجام شده جهت تسهیل مشارکت این بهره برداران می توان به تدوین و تصویب شیوه نامه آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد خارج از کشور اشاره نمود.

در حال حاضر بیش از 11000 آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد در سراسر کشور در چارچوب ضوابط و شرایط مندرج در آئین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای و تحت مدیریت دفتر موسسات کارآموزی آزادو مشارکت های مردمی راه اندازی شده که اقدام به برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی در چارچوب استانداردهای مهارتی مصوب می نمایند. این دوره هاکه در قالب 40رشته و بالغ بر 550 عنوان حرفه با نظارت مستمر سازمان در بخش غیردولتی اجرا وارائه می گردد، حائز اعتبار و ارزشی معادل دوره های آموزشی بخش دولتی بوده و در صورت موفقیت کارآموزان آموزش دیده در آزمون هایی که در پایان دوره آموزش توسط سازمان برگزار می شود گواهینامه ای با کد بین المللی به فرد اعطا می گردد.