دستورالعمل هاوآیین نامه ها
1397/07/18 تعداد بازدید: 169
print

به منظور اطلاع از شرایط احراز مدیریت و مربیگری در سطح استان، فرآیند و دستورالعمل انجام کار تهیه و تنظیم شده است

متقاضیان محترم می توانند جهت اطلاع از فرآیند و  دستورالعملهای مربوطه، به لینک صدور ابلاغ مدیریت و صدور ابلاغ مربیگری مراجعه نمایند