درخواست همکاری جهت مربیگری در آموزشگاههای فنی و حرفه ایبا عنایت به درخواستهای متعدد دارندگان کارت / ابلاغ مربیگری و یا افراد واجد شرایط دریافت ابلاغ مربیگری، جهت اشتغال به کار در آموزشگاههای آزاد، اداره ی آموزشگاههای آزاد اداره کل استان خراسان رضوی، به منظور تسهیل در امور موسسین و مربیان جویای کار، امکان ثبت نام از طریق سایت را فراهم نموده است.:
* نام: * نام خانوادگی:
نام پدر: جنسیت:
* مدرک تحصیلی: * تلفن:
* تلفن همراه: وضعیت تاهل:
* روزهای پیشنهادی جهت فعالیت در آموزشگاه:
* واجد شرایط اخذابلاغ مربیگری میباشد:
* دارای کارت/ابلاغ مربیگری میباشد: * نوع کارت/ابلاغ مربیگری:
* تاریخ اعتبار کارت/ابلاغ مربیگری: * عنوان رشته و حرفه ی مندرج در کارت/ابلاغ مربیگری:
توضیحات:
loader
کد امنیتی را وارد کنید: