جهت ارتباط با ریاست اداره ی موسسات کارآموزی آزاد و مشارکتهای مردمی:

 شماره تماس: 37286009-051