• امام جعفر صادق (ع): اگر خواهان احترامی نرمخو باش و اگر خواهان اهانتی تندخو باش.