• امام جعفر صادق (ع): اگر خواهان احترامی نرمخو باش و اگر خواهان اهانتی تندخو باش.
 

تست1 تست1

 تست2 تست2