• خوشا به حال کسی که توجه به عیوب خود، او را از توجه به عیوب دیگران باز دارد. پیامبر اکرم(ص)
  • مسلمان آن است که مسلمانان از دست و زبان او در آسایش باشند. پیامبر اکرم(ص)
  • عبادت 10بخش دارد، 9 بخش آن کسب روزی حلال است. پیامبر اکرم (ص)
 
رای گیری

نظر شما درباره زیرپورتال اداره آموزشگاه های آزاد چیست؟ 

 
 
 
 

 تست 1111

انجمن صنفی استان
لیست آموزشگاه ازاد
شهریه