• خوشا به حال کسی که توجه به عیوب خود، او را از توجه به عیوب دیگران باز دارد. پیامبر اکرم(ص)
  • مسلمان آن است که مسلمانان از دست و زبان او در آسایش باشند. پیامبر اکرم(ص)
  • عبادت 10بخش دارد، 9 بخش آن کسب روزی حلال است. پیامبر اکرم (ص)
 

معرفی اداره آموزشگاه های آزاد و مشارکت مردمی

بسم الله الرحمن الرحیم

 تحولات مداوم تکنولوژی و نیاز روز افزون بازار کار به نیروی کار ماهر و مجرب در سال های اخیر از یک سو و ضرورت سرعت بخشیدن به گسترش خدمات آموزشی با رویکرد مشارکت بیشتر بخش غیردولتی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای را با تقاضاهای جدید و متنوعی روبرو ساخت و سبب گردید تا این سازمان ضمن ارتقاء و به روز رسانی آموزش های بخش دولتی از توان و ظرفیت های بخش غیردولتی نیز بهره جوید. از اینرو به استناد ماده 111 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، نخستین بار آئین نامه نحوه‌ی تشکیل و اداره آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای بنا به پیشنهاد شماره 53843 مورخ 1365/5/7 وزارت کار و امور اجتماعی وقت در جلسه مورخ 1365/7/2 هیات محترم وزیران مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. این امر به بخش خصوصی مایل به حضور در عرصه ارائه آموزش های فنی و حرفه ای اجازه داده است که با دریافت مجوز تاسیس از ادارات کل استانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نسبت به راه اندازی آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد اقدام و بر اساس ضوابط ابلاغی از سوی دفتر موسسات کارآموزی آزاد و مشارکت های مردمی سازمان و با در نظر گرفتن برنامه های مصوب نسبت به ارائه خدمات آموزشی اقدام نمایند.