جستجو در مناطق و رشته های آموزشی


ردیف منطقه رشته آموزشی فایل پیوست
1منطقه 1الکترونیکrar آیکن منطقه 1
2منطقه 1امور اداریrar آیکن منطقه 1
3منطقه 1امور باغیrar آیکن منطقه 1
4منطقه 1امور دام و ماکیانrar آیکن منطقه 1
5منطقه 1امور زراعیrar آیکن منطقه 1
6منطقه 1امور مالی و بازرگانیrar آیکن منطقه 1
7منطقه 1برقrar آیکن منطقه 1
8منطقه 1بهداشت و ایمنیrar آیکن منطقه 1
9منطقه 1تاسیساتrar آیکن منطقه 1
10منطقه 1جوشکاری و بازرسی جوشrar آیکن منطقه 1
11منطقه 1حمل و نقلrar آیکن منطقه 1
12منطقه 1خدمات آموزشیrar آیکن منطقه 1
13منطقه 1خدمات تغذیه ایrar آیکن منطقه 1
14منطقه 1ساختمانrar آیکن منطقه 1
15منطقه 1صنایع پوشاکrar آیکن منطقه 1
16منطقه 1صنایع جوشکاریrar آیکن منطقه 1
17منطقه 1صنایع چرم و پوست و خزrar آیکن منطقه 1
18منطقه 1صنایع دستی بافتrar آیکن منطقه 1
19منطقه 1صنایع چوبrar آیکن منطقه 1
20منطقه 1صنایع خودروrar آیکن منطقه 1
21منطقه 1صنایع دستی چوبب، سفال، فلزrar آیکن منطقه 1
22منطقه 1صنایع دستی دوختهای سنتیrar آیکن منطقه 1
23منطقه 1صنایع دستی طلا و جواهرrar آیکن منطقه 1
24منطقه 1صنایع غذائیrar آیکن منطقه 1
25منطقه 1صنایع فلزیrar آیکن منطقه 1
26منطقه 1صنایع نساجیrar آیکن منطقه 1
27منطقه 1صنعت چاپrar آیکن منطقه 1
28منطقه 1طراحی دوختrar آیکن منطقه 1
29منطقه 1طلا و جواهرسازیrar آیکن منطقه 1
30منطقه 1عمرانrar آیکن منطقه 1
31منطقه 1فرشrar آیکن منطقه 1
32منطقه 1فناوری محیط زیستrar آیکن منطقه 1
33منطقه 1فناوری نرم و فرهنگیrar آیکن منطقه 1
34منطقه 1کشاورزی زیست فناوریrar آیکن منطقه 1
35منطقه 1کشاورزی امور باغی و زراعیrar آیکن منطقه 1
36منطقه 1کشاورزی امور شیلاتrar آیکن منطقه 1
37منطقه 1کنترل ابزار دقیقrar آیکن منطقه 1
38منطقه 1گردشگریrar آیکن منطقه 1
39منطقه 1گیاهان دارویی و داروهای گیاهیrar آیکن منطقه 1
40منطقه 1متالوژیrar آیکن منطقه 1
41منطقه 1مدیریت صنایعrar آیکن منطقه 1
42منطقه 1مراقبت زیباییrar آیکن منطقه 1
43منطقه 1معماریrar آیکن منطقه 1
44منطقه 1مکانیکrar آیکن منطقه 1
45منطقه 1هتلداریrar آیکن منطقه 1
46منطقه 1هنرهای تجسمیrar آیکن منطقه 1
47منطقه 1هنرهای تزئینیrar آیکن منطقه 1
48منطقه 1هنرهای نمایشیrar آیکن منطقه 1
49منطقه 2الکترونیکrar آیکن منطقه 2
50منطقه 2امور اداریrar آیکن منطقه 2
51منطقه 2امور باغیrar آیکن منطقه 2
52منطقه 2امور دام و ماکیانrar آیکن منطقه 2
53منطقه 2امور زراعیrar آیکن منطقه 2
54منطقه 2امور مالی و بازرگانیrar آیکن منطقه 2
55منطقه 2برقrar آیکن منطقه 2
56منطقه 2بهداشت و ایمنیrar آیکن منطقه 2
57منطقه 2تاسیساتrar آیکن منطقه 2
58منطقه 2جوشکاری و بازرسی جوشrar آیکن منطقه 2
59منطقه 2حمل و نقلrar آیکن منطقه 2
60منطقه 2خدمات آموزشیrar آیکن منطقه 2
61منطقه 2خدمات تغذیه ایrar آیکن منطقه 2
62منطقه 2ساختمانrar آیکن منطقه 2
63منطقه 2صنایع پوشاکrar آیکن منطقه 2
64منطقه 2صنایع جوشکاریrar آیکن منطقه 2
65منطقه 2صنایع چرم، پوست و خزrar آیکن منطقه 2
66منطقه 2صنایع چوپrar آیکن منطقه 2
67منطقه 2صنایع خودروrar آیکن منطقه 2
68منطقه 2صنایع دستی چوب سفال فلزrar آیکن منطقه 2
69منطقه 2صنایع دستی بافتrar آیکن منطقه 2
70منطقه 2صنایع دستی دوختهای سنتیrar آیکن منطقه 2
71منطقه 2صنایع دستی طلا و جواهرسازیrar آیکن منطقه 2
72منطقه 2صنایع غذاییrar آیکن منطقه 2
73منطقه 2صنایع فلزیrar آیکن منطقه 2
74منطقه 2صنایع نساجیrar آیکن منطقه 2
75منطقه 2صنعت چاپrar آیکن منطقه 2
76منطقه 2طراحی دوختrar آیکن منطقه 2
77منطقه 2طلا و جواهر سازیrar آیکن منطقه 2
78منطقه 2عمرانrar آیکن منطقه 2
79منطقه 2فرشrar آیکن منطقه 2
80منطقه 2فناوری محیط زیستrar آیکن منطقه 2
81منطقه 2فناوری نرم و فرهنگیrar آیکن منطقه 2
82منطقه 2کشاورزی زیست فناوریrar آیکن منطقه 2
83منطقه 2کشاورزی امور باغی و زراعیrar آیکن منطقه 2
84منطقه 2کشاورزی امور شیلاتrar آیکن منطقه 2
85منطقه 2کنترل ابزار دقیقrar آیکن منطقه 2
86منطقه 2گردشگریrar آیکن منطقه 2
87منطقه 2گیاهان دارویی و داروهای گیاهیrar آیکن منطقه 2
88منطقه 2متالوژیrar آیکن منطقه 2
89منطقه 2مدیریت صنایعrar آیکن منطقه 2
90منطقه 2مراقبت زیباییrar آیکن منطقه 2
91منطقه 2معماریrar آیکن منطقه 2
92منطقه 2مکانیکrar آیکن منطقه 2
93منطقه 2هتلداریrar آیکن منطقه 2
94منطقه 2هنرهای تجسمیrar آیکن منطقه 2
95منطقه 2هنرهای تزئینیrar آیکن منطقه 2
96منطقه 2هنرهای نمایشیrar آیکن منطقه 2
97منطقه 2فناوری اطلاعاتrar آیکن منطقه 2
98منطقه 1فناوری اطلاعاتrar آیکن منطقه 1
99منطقه 3الکترونیکrar آیکن منطقه 3
100منطقه 3امور اداریrar آیکن منطقه 3
101منطقه 3امور باغیrar آیکن منطقه 3
102منطقه 3امور دام و ماکیانrar آیکن منطقه 3
103منطقه 3امور زراعیrar آیکن منطقه 3
104منطقه 3امور مالی و بازرگانیrar آیکن منطقه 3
105منطقه 3برقrar آیکن منطقه 3
106منطقه 3بهداشت و ایمنیrar آیکن منطقه 3
107منطقه 3تاسیساتrar آیکن منطقه 3
108منطقه 3جوشکاری و بازرسی جوشrar آیکن منطقه 3
109منطقه 3حمل و نقلrar آیکن منطقه 3
110منطقه 3خدمات آموزشیrar آیکن منطقه 3
111منطقه 3خدمات تغذیه ایrar آیکن منطقه 3
112منطقه 3ساختمانrar آیکن منطقه 3
113منطقه 3صنایع پوشاکrar آیکن منطقه 3
114منطقه 3صنایع جوشکاریrar آیکن منطقه 3
115منطقه 3صنایع چرم پوست خزrar آیکن منطقه 3
116منطقه 3صنایع چوبrar آیکن منطقه 3
117منطقه 3صنایع خودروrar آیکن منطقه 3
118منطقه 3صنایع دستی چوب سفال فلزrar آیکن منطقه 3
119منطقه 3صنایع دستی بافتrar آیکن منطقه 3
120منطقه 3صنایع دستی دورختهای سنتیrar آیکن منطقه 3
121منطقه 3صنایع دستی طلا و جواهر سازیrar آیکن منطقه 3
122منطقه 3صنایع غذاییrar آیکن منطقه 3
123منطقه 3صنایع فلزیrar آیکن منطقه 3
124منطقه 3صنایع نساجیrar آیکن منطقه 3
125منطقه 3صنعت چاپrar آیکن منطقه 3
126منطقه 3طراحی دوختrar آیکن منطقه 3
127منطقه 3طلا و جواهرسازیrar آیکن منطقه 3
128منطقه 3عمرانrar آیکن منطقه 3
129منطقه 3فرشrar آیکن منطقه 3
130منطقه 3فناوری اطلاعاتrar آیکن منطقه 3
131منطقه 3فناوری محیط زیستrar آیکن منطقه 3
132منطقه 3فناوری نرم و فرهنگیrar آیکن منطقه 3
133منطقه 3کشاورزی زیست فناوریrar آیکن منطقه 3
134منطقه 3کشاورزی امور باغی و زراعیrar آیکن منطقه 3
135منطقه 3کشاورزی امور شیلاتrar آیکن منطقه 3
136منطقه 3کنترل ابزار دقیقrar آیکن منطقه 3
137منطقه 3گردشگریrar آیکن منطقه 3
138منطقه 3گیاهان دارویی و داروهای گیاهیrar آیکن منطقه 3
139منطقه 3متالوژیrar آیکن منطقه 3
140منطقه 3مدیریت صنایع rar آیکن منطقه 3
141منطقه 3مراقبت زیباییrar آیکن منطقه 3
142منطقه 3معماریrar آیکن منطقه 3
143منطقه 3مکانیکrar آیکن منطقه 3
144منطقه 3هتلداریrar آیکن منطقه 3
145منطقه 3هنرهای تجسمیrar آیکن منطقه 3
146منطقه 3هنرهای تزئینیrar آیکن منطقه 3
147منطقه 3هنرهای نمایشیrar آیکن منطقه 3