جستجو:
جستجو بر اساس : نام آموزشگاه, شهر, حرفه, آدرس, نام/نام خانوادگی موسس, تلفن, تلفن همراه
جنسیت:

مرتب سازی بر اساس:

ردیف نام آموزشگاه جنسیت نام موسس نام خانوادگی موسس رشته تلفن آدرس شهر تلفن همراه امتیاز درجه
1کیش نوین صباخواهران-برادرانویدارسائیگردشگریبلوار اصلانی -حدفاصل اصلانی 26 -و تقاطع دایی -پلاک 215مشهد091548084160
2ماهرینخواهران-برادرانمیناپایدار نیکامور مالی و بازرگانی33437513بلوار جمهوری اسلامی -بین خیابان جمهوری 23 و 25 -پلاک 547 -طبقه اولمشهد099334183890
3ماهرینخواهران-برادرانمیناپایدار نیکامور اداری33437513بلوار جمهوری اسلامی -بین خیابان جمهوری 23 و 25 -پلاک 547 -طبقه اولمشهد099334183890
4ماهرینخواهران-برادرانمیناپایدار نیکخدمات آموزشی33437513بلوار جمهوری اسلامی -بین خیابان جمهوری 23 و 25 -پلاک 547 -طبقه اولمشهد099334183890
5ماهرینخواهران-برادرانمیناپایدار نیکفناوری اطلاعات33437513بلوار جمهوری اسلامی -بین خیابان جمهوری 23 و 25 -پلاک 547 -طبقه اولمشهد099334183890
6ماهرینخواهران-برادرانمیناپایدار نیکهنرهای تجسمی33437513بلوار جمهوری اسلامی -بین خیابان جمهوری 23 و 25 -پلاک 547 -طبقه اولمشهد099334183890
7ماهرینخواهران-برادرانمیناپایدار نیکخدمات حقوقی33437513بلوار جمهوری اسلامی -بین خیابان جمهوری 23 و 25 -پلاک 547 -طبقه اولمشهد099334183890
8متبحران فرتاک پارسخواهران-برادرانحسینهمتیامور مالی و بازرگانی38553239نبش ملک الشعرا 36 -پشت ایستگاه اتوبوس -پلاک 303 -طبقه همکف و منفی 1مشهد091550030290
9متبحران فرتاک پارسخواهران-برادرانحسینهمتیخدمات آموزشی38553239نبش ملک الشعرا 36 -پشت ایستگاه اتوبوس -پلاک 303 -طبقه همکف و منفی 1مشهد091550030290
10متبحران فرتاک پارسخواهران-برادرانحسینهمتیخدمات حقوقی38553239نبش ملک الشعرا 36 -پشت ایستگاه اتوبوس -پلاک 303 -طبقه همکف و منفی 1مشهد091550030290
11متبحران فرتاک پارسخواهران-برادرانحسینهمتیفناوری نرم و فرهنگی38553239نبش ملک الشعرا 36 -پشت ایستگاه اتوبوس -پلاک 303 -طبقه همکف و منفی 1مشهد091550030290
12متبحران فرتاک پارسخواهران-برادرانحسینهمتیفناوری اطلاعات38553239نبش ملک الشعرا 36 -پشت ایستگاه اتوبوس -پلاک 303 -طبقه همکف و منفی 1مشهد091550030290
13متبحران فرتاک پارسخواهران-برادرانحسینهمتیمدیریت صنایع38553239نبش ملک الشعرا 36 -پشت ایستگاه اتوبوس -پلاک 303 -طبقه همکف و منفی 1مشهد091550030290
14متبحران فرتاک پارسخواهران-برادرانحسینهمتیگردشگری38553239نبش ملک الشعرا 36 -پشت ایستگاه اتوبوس -پلاک 303 -طبقه همکف و منفی 1مشهد091550030290
15متبحران فرتاک پارسخواهران-برادرانحسینهمتیامور اداری38553239نبش ملک الشعرا 36 -پشت ایستگاه اتوبوس -پلاک 303 -طبقه همکف و منفی 1مشهد091550030290
16متبحران فرتاک پارسخواهران-برادرانحسینهمتیبهداشت و ایمنی38553239نبش ملک الشعرا 36 -پشت ایستگاه اتوبوس -پلاک 303 -طبقه همکف و منفی 1مشهد091550030290
17امین عابدیخواهران-برادرانامینعابدی ندافخدمات تغذیه ای37130327توحید سنایی30 -پلاک 33 -طبقه 4 - واحد 7مشهد099190020990
18امین عابدیخواهران-برادرانامینعابدی ندافهتلداری37130327توحید سنایی30 -پلاک 33 -طبقه 4 - واحد 7مشهد099190020990
19امین عابدیخواهران-برادرانامینعابدی ندافصنایع غذایی37130327توحید سنایی30 -پلاک 33 -طبقه 4 - واحد 7مشهد099190020990
20نیک پندارخواهران-برادرانشهلاقریانیصنایع پوشاک22بهمن 26 -نبش بشارت 8 -مغازه دوم -پلاک 112 -طبقه منفی 1مشهد093577334570
21نیک پندارخواهران-برادرانشهلاقریانیصنایع دستی (دوختهای سنتی)22بهمن 26 -نبش بشارت 8 -مغازه دوم -پلاک 112 -طبقه منفی1مشهد093577334570
22آبلوچخواهران-برادرانزهرادهقان بنادکیخدمات تغذیه ای7616628بلوار فردوسی -حد فاصل چهارراه فرامرز و بهار -همکف -پلاک 476مشهد091596000400
23آبلوچخواهران-برادرانزهرادهقان بنادکیصنایع غذایی7616628بلوار فردوسی -حد فاصل چهارراه فرامرز و بهار -همکف -پلاک 476مشهد091596000400
24ماوراخواهران-برادرانزهراصفائی خرمخدمات تغذیه ای38690157فکوری 11 -شقایق 11 -شهیدا حسن 6 -پلاک 111 -طبقه منفی 1مشهد091530973880
25ماوراخواهران-برادرانزهراصفائی خرمصنایع غذایی38690157فکوری 11 -شقایق 11 -شهیدا حسن 6 -پلاک 111 -طبقه منفی 1مشهد091530973880
26راسانخواهران-برادرانمهساساداتمشهوریمدیریت آببین پیروزی 34 و 36 -پلاک 1134 -طبقه 2مشهد091556250470
27راسانخواهران-برادرانمهساساداتمشهوریمتالوژیبین پیروزی 34 و 36 -پلاک 1134 -طبقه 2مشهد091556250470
28راسانخواهران-برادرانمهساساداتمشهوریماشین آلات کشاورزیبین پیروزی 34 و 36 -پلاک 1134 -طبقه 2مشهد091556250470
29راسانخواهران-برادرانمهساساداتمشهوریفناوری اطلاعاتبین پیروزی 34 و 36 -پلاک 1134 -طبقه 2مشهد091556250470
30راسانخواهران-برادرانمهساساداتمشهوریفناوری نرم و فرهنگیبین پیروزی 34 و 36 -پلاک 1134 -طبقه 2مشهد091556250470