برخی میگویند کم کاری و عدم همراهی نظام بانکی، عامل اصلی مشکلات بخش تولید در کشور است. آیا این ادعا صحیح است؟

ادامه مطلب
| 1398/02/19

کارشناسان اداره آموزش

ادامه مطلب
| 1395/08/24