گزارش اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی استان خراسان رضوی

ادامه مطلب
| 1396/12/16

شاخص های فرهنگی، اقتصادی واجتماعی استان خراسان رضوی - جلد سوم

ادامه مطلب
| 1396/12/16

شاخص های فرهنگی، اقتصادی واجتماعی استان خراسان رضوی - جلد دوم

ادامه مطلب
| 1396/12/16

شاخص های فرهنگی، اقتصادی واجتماعی استان خراسان رضوی - جلد اول

ادامه مطلب
| 1396/12/16

سند ملی توسعه استان

ادامه مطلب
| 1396/12/16

کتاب تجارب مهارت آموختگان شاغل

ادامه مطلب
| 1396/03/17

ثبت نام دومین المپیاد تکنسین های ایران

دومین المپیاد تکنسین های ایران برگزار می شود.

ادامه مطلب
آرشیو | 1395/11/02

بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

ادامه مطلب
آرشیو | 1395/11/02

دفترچه اطلاعات مربوط به دوره های آموزشی سه ماهه سوم 95 بارگذاری شد

ادامه مطلب
آرشیو | 1395/11/02

فراخوان انجام طرح پژوهشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی در سال 95

ادامه مطلب
| 1395/11/02