1398/03/12 تعداد بازدید: 1701
print
کارگاروهی باموضوعیت بررسی مشکلات طرح مهارت آموزی درمحیط کارواقعی باحضورادارات کارورفاه اجتماعی،تامین اجتماعی،صمت،اتاق اصناف وکمیته امداد درمحل اتاق ریاست مرکز قوچان برگزارگردید

کارگاروهی باموضوعیت بررسی مشکلات طرح مهارت آموزی درمحیط کارواقعی باحضورادارات کارورفاه اجتماعی،تامین اجتماعی،صمت،اتاق اصناف وکمیته امداد درمحل اتاق ریاست مرکز قوچان برگزارگردید

کارگاروهی باموضوعیت بررسی مشکلات طرح مهارت آموزی درمحیط کارواقعی باحضورادارات کارورفاه اجتماعی،تامین اجتماعی،صمت،اتاق اصناف وکمیته امداد درمحل اتاق ریاست مرکز آموزش فنی وحرفه ای قوچان برگزارگردیدومقررگردیدتامین اجتماعی واتاق اصناف نسبت به معرفی اصناف واجد الشرایط به این مرکز جهت ثبت درسامانه مذکور اقدام نماینداین طرح دراشتغال مولددربستر جامعه بسیارموثربوده است

نظرات:

loader