1398/08/09 تعداد بازدید: 677
print
مرکز آموزش مهارت آموزی ، تولید واشتغال مدد جویان در زندان های خراسان رضوی ایجاد می شود.

افشین رحیمی گل خندان مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی در اولین روز از ماه ربیع الاول با حضور در دفتر جمشیدی مدیرکل اقدامات تامین و زندان های خراسان رضوی ضمن تبریک فرارسیدن ماه ربیع از آغاز فصل جدید از همکاری های دو دستگاه گفت : وی با اشاره به اقدامات جمشیدی در حوزه آموزش های مهارتی برای مدد جویان در سایر استانهای محل خدمت یاد کرد.

 

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی ، در استان ازاین پس مرکز آموزش اشتغال مدد جویان د رزندان های خراسان رضوی ایجاد می شود.

افشین رحیمی گل خندان مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی در اولین روز از ماه ربیع الاول با حضور در دفتر جمشیدی مدیرکل اقدامات تامین و زندان های خراسان رضوی ضمن تبریک فرارسیدن ماه ربیع از آغاز فصل جدید از همکاری های دو دستگاه گفت : وی با اشاره به اقدامات جمشیدی در حوزه آموزش های مهارتی برای مدد جویان در سایر استانهای محل خدمت یاد کرد.

 مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان با عنایت به تعداد زندانیان دراستان وتعداد زندان ها درخراسان رضوی گفت ما با توجه به نوع آموزش ها وهمکاری و هماهنگی بین دودستگاه ، انتظار داریم که مدل ایجاد شده در استان ، در کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به وضعیت اقتصادی حال حاضروعدم اشتغال در جامعه ، موجب گردیده تا بزه در برخی از استان ها وشهر ستان ها بیش از نرم معمولی باشد.

وباید با برنامه ریزی صحیح وبه موقع افراد مددجو را درحیطه مهارت آموزی قرار دهیم تا موجبات بازگشت به زندان به صفر یا حداقل برسد.

مدیر کل زندان ها گفت : این اداره کل در استان آذربایجان شرقی با همکاری سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و اداره کل آموزش فنی وحرفه ای  از مکانهای بلا استفاده آموزش فنی وحرفه ای با استفاده از اعتبار تجهیز از سوی سازمان برنامه ریزی مراکزی را ایجاد کردیم که تعدادی از زندانیان  جهت آموزش و تولید و اشتغال  به این مجموعه منتقل شدند واین نمونه ی بسیار موفقی بود که درکشورمورد توجه قرار گرفت

امید است این مدل هم با تغییراتی که در استان قابلیت دارد مورد بهره برداری قرار گیرد.

رحیمی درخصوص مدل پیشنهادی مدیرکل زندانها واقدامات تامینی استان ، گفت : درخراسان رضوی باتوجه به محدودیت اعتبارمی توان از ظرفیت معین های اقتصادی بعنوان جایگزین سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استفاده کرد وبا دریافت سفارش از سوی آنها وکمک مالی این طرح را به اجرا در آورد.

در بخش دیگری از این نشست معاونین هردو دستگاه ضمن ابراز خرسندی از توسعه همکاری ها وبیان نقاط ضعف وقوت همکاری دودستگاه درگذشته ، بعنوان کمیته تخصصی جهت تهیه پروپزال ایجاد مرکز آموزش تولید واشتغال تعیین شدند، در بخش دیگر جلیلی مدیر آمو.زشگاههای آزاد استان از اعلام آمادگی تعدادی ازآموزشگاههای آزاد جهت آموزش زندانیان وخانواده آنها خبر داد وگفت این آمادگی وجود دارد تا با شرایط مطلوب بخش خصوصی وارد به آموزش دراین حوزه شوند.

نظرات:

loader