1398/08/29 تعداد بازدید: 488
print
شورای تحول اداری سازمان آموزش فنی وحرفه ای احیا می شود.

نشست شورای اداری مدیران آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی با حضور ثابت نژاد مشاور ریاست ودبیر شورای تحول سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی شورای تحول اداری درسازمان آموزش فنی وحرفه ای احیا می شود.

افشین رحیمی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی ، ضمن خیر مقدم، فعالیت های استان وطرح نو وایده های ویژه دراستان که تاکنون طراحی وبعضا اجرا گردیده را تشریح کرد. وی درادامه به ایجاد فضای مناسب جهت ورود آموزش فنی وحرفه ای استان به حلقه معین های اقتصادی اشاره کردو گفت استان خراسان رضوی با حضور مهندس رزم حسینی استاندار خراسان رضوی درعرصه اقتصادی فعالیت های فراوانی داشته ودراین میان ورود آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی به این عرصه موجب شده است اولا نیروهای مورد تقاضا برای بخش اقتصادی تربیت شود ودوما برخی از معین های اقتصادی به منظور آموزش وارتقاء مهارت نیروهای خود متقاضی آموزش بوده که با تامین برخی تجهیزات ، این امکان را برای ما فراهم می کنند تا آموزش های مورد نیاز را ارائه نمائیم، که دراین بین اداره کل ضمن بهره برداری از تجهیزات ، وظیفه مهارت آموزی خودرا ارائه وبخش اقتصادی نیزبهره مند از آموزش شده است .وحمایت های پس از آموزش تا رسیدن به اشتغال از مهمترین مشخصه این تعامل می باشد.

درادامه مهندس ثابت نژاد با مفید دانستن طرح های ویژه استان گفت : میبایست این طرح هارادرقالب طرح پژوهشی وبا هدف گذاری مناسب ودقیق وارائه راهکار، جهت توسعه درسطح ملی به سازمان ارائه نماید.

وی دربخش دیگرازسخنان خود گفت قرار است درسازمان با نگاه ویژه ریاست سازمان نظام پارلمانی ایجادشود.

وی ازمدیران حاضردرجلسه خواست تا باهمکاری تمام مربیان و کارشناسان ، ایده های خودرادرقالب یک طرح به سازمان ارائه نمایند.

ثابت نژاد نیز خاطر نشان کردطرح های که از سطح مدیریتی به بخش های مختلف سازمان ارائه می شود بعضا دچار نواقصی می شود که در لایه های کارشناسی متوقف ویابارکود مواجه می شوداماطرح هایی که از لایه های کارشناسی به سطح مدیریتی ارائه می شود پس از بررسی قابلیت اجرا خواهد داشت.چرا که کارشناسان اعتقاد راسخ به طرح های خود دارندواین موجب می گرددتا دراجرانیز موفق باشند.

دربخش دیگری ثابت نژاد با ارائه رویکرد های جدید سازمان درحوزه های مختلف گفت: امیدواریم با پیگیری های فراوان ریاست سازمان ، دربخش نیروی انسانی وهمچنین معیشت همکاران اقدامات موثری صورت پذیرد.

وی با اشاره به وظیفه ذاتی آموزش غیر رسمی برای سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور گفت: تعدادی از دستگاههای اجرایی درکار آموزش مهارت با سازمان ما به صورت موازی در حرکت هستند واگر این مدل ادامه پیدا کند آموزش مهارت توسط سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور درسایر آموزش ها ودستگاههای اجرایی حل شده ودیگر سازمانی بااین وظیفه واین گستره فعالیت وجود نخواهد داشت وماباید بدنبال حساس کردن جامعه به نیاز مهارت آموزی ومدل جدید درایجاد مراکز تخصصی باشیم تا بتوانیم سازمان را به ادامه حیات ذاتی خود سوق دهیم.

درپایان مدیران ستادی ومراکز آموزشی مشهدبا طرح دیدگاههای خود ، سئولاتی را مطرح کردند که مشاور ریاست سازمان دراین بخش به این سئولات پاسخ دادند.

نظرات:

loader