1398/03/12 تعداد بازدید: 1545
print
ریاست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان قوچان به اتفاق مسول آموزش مسول آموزشگاههای آزاد ومدیران موسس آموزشگاههای آزادفنی وحرفه ای درجلسه ویدئو کنفرانس درمحل اداره آموزش وپرورش حضوریافتند

ریاست مرکزآموزش فنی و حرفه ای شهرستان قوچان به اتفاق مسول آموزش مسول آموزشگاههای آزاد ومدیران موسس آموزشگاههای آزادفنی وحرفه ای شهرستان درجلسه ویدئو کنفرانس درمحل اداره آموزش وپرورش حضوریافتند

ریاست مرکز به اتفاق مسول آموزش مسول آموزشگاههای آزاد ومدیران موسس آموزشگاههای آزادفنی وحرفه ای درجلسه ویدئو کنفرانس درمحل اداره آموزش وپرورش حضوریافتندوبه تبادل نظر با مسولین آموزش وپرورش درخصوص اجرایی شدن طرح ایران مهارت پرداختنداین طرح کمک شایانی به پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان واشاعه فرهنگ مهارت آموزی دربین دانش آموزان خواهد نمود

نظرات:

loader