1397/02/16 تعداد بازدید: 250
print
برگزاری دوره ایمنی درکارگاه ویژه کارگران ساختمانی بمناسبت هفته کاروکارگر درمرکزآموزش فنی وحرفه ای قوچان

برگزاری دوره ایمنی درکارگاه ویژه کارگران ساختمانی بمناسبت هفته کاروکارگر درمرکزآموزش فنی وحرفه ای قوچان

برگزاری دوره ایمنی درکارگاه ویژه کارگران ساختمانی بمناسبت هفته
کاروکارگر درمرکزآموزش فنی وحرفه ای قوچان
بمناسبت هفته کاروکارگر دوره ایمنی درکارگاههای ساختمانی باهمکاری انجمن
صنفی کارگران ساختمانی قوچان بصورت رایگان درمحل مرکز برادران برگزار
گردیدآشنایی باقوانین کاروپیشنهادتشکیل انجمن صنفی برای هررشته  شغلی
ساختمانی مستقل آشنایی بامقدمات ایمنی درصنعت ساختمان که درکاهش حوادث
وحفظ سلامتی کارگران عزیز بسیار موثراست ازمباحث این دوره آموزشی کوتاه
مدت بودکه بااستقبال خوب این قشرزحمتکش همراه بود

نظرات:

loader