1400/06/23 تعداد بازدید: 57
print
بازدید مدیرکل محترم آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی از مرکز آموزش فنی و حرفه ای سبزوار

 به گزارش روابط عمومی ، مهندس رحیمی مدیرکل محترم به اتفاق معاونت محترم آموزش پژوهش وبرنامه ریزی اداره کل باحضوردرشهرستان سبزوار بامعاونت محترم استاندار وفرماندارشهرستان سبزواردیداروگفتگوکردند.

دیدارباکارکنان ومربیان مرکزآموزش فنی وحرفه ای شهرستان سبزوار وهمچنین مدیران آموزشگاههای آزاداین شهرستان نیز از دیگربرنامه های مدیرکل محترم درشهرستان سبزواربود که انجام شد.

 

نظرات:

loader