1401/08/14 تعداد بازدید: 947
print
فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

در اجرای ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) فراخوان عمومی برگزار می گردد.

در اجرای ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) و دستور العمل شماره1342590 مورخ25/5/96 ، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی درنظر دارد پروژه های ذیل را از طریق فراخوان عمومی با بخش غیر دولتی واجد شرایط مشارکت نماید.

نظرات:

loader